::จุดประสงค์การเรียนรู้  
::ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
::หน่วยประมวลผลกลาง
::หน่วยความจำหลัก
::หน่วยความจำรอง
::หน่วยรับข้อมูล
::หน่วยส่งออก
::กิจกรรมหน้าชั้นเรียน
::แบบฝึกหัด