::เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
  ::วิธีการถ่ายโอนข้อมูล
  ::อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อระหว่างเครือข่าย
  ::เทคโนโลยีโทรคมนาคมสมัยใหม
  ::ทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ
  ::การเปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์
  ::แนวโน้มทางเทคโนโลยีในอนาคต
  ::เทคโนโลยีแบบสื่อประสม
  ::อ้างอิง